WYDAWNICTWO FA-art   Start START   Książki KSIĄŻKI   Kwartalnik KWARTALNIK   Archiwum ARCHIWUM   Strony Autorów STRONY AUTORÓW   Redakcja REDAKCJA
 
  tu jesteś: Miesięcznik Nr 65, wrzesień 2003 - KONKURSY 
KONKURSYIV Konkurs Literacki im. Stanisława Czycza

Interdyscyplinarny magazyn kulturalno-artystyczny „Ha!art” ogłasza IV edycję Konkursu Literackiego im. Stanisława Czycza na opowiadanie o Polsce współczesnej. Konkurs przeznaczony jest dla autorów przed trzydziestką i przed debiutem książkowym. Trzy wydruki opowiadania (nieoznaczone godłem!) i dyskietkę z jego zapisem elektronicznym wraz z danymi osobowymi autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także ew. biogram artystyczny – np. spis publikacji lub krótki opis działalności artystycznej) i dowodem wpłaty kwoty 20 PLN przeznaczonej na cele organizacyjne (konto Stowarzyszenie Krakowska Alternatywa, BPH III o. Kraków 10601406-320000218206) należy przesłać na adres: Krakowska Alternatywa / Ha!art, skr. pocztowa 442, 30-960 Kraków 1, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki im. Stanisława Czycza. Laureat konkursu będzie miał możliwość wydania książki w serii „kolekcja HA!art”, zostanie też zaproszony na festiwal literacki Rzeczywistość, który odbędzie się w listopadzie 2003 r. w Krakowie i Nowej Hucie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej „Ha!artu”. Tam też wszystkie informacje na temat konkursu: www.ha.art.pl/konkurs. Prace należy nadsyłać do 3 września 2003 r.XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta

Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Torunia i Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy niezrzeszeni, a także członkowie związków twórczych. Trzy opatrzone godłem egzemplarze maszynopisu maksymalnie pięciu niepublikowanych utworów poetyckich wraz z zaklejoną koperta opatrzoną tym samym godłem, zawierajacą dane autora, należy przesłać na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Starmomiejski 6, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki”. Łączna pula nagród wynosi 5000 PLN. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzych i wyróżnionych utworów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie br., podczas VIII Toruńskiego Festiwalu Książki, laureaci przybędą na uroczystość wręczenia nagród na koszt organizatorów. Prace należy nadsyłać do 15 września 2003 r.II Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o szeroko rozumianej tematyce współczesnej

Integracyjny Klub Artystyczny Winda zaprasza do udziału w konkursie na opowiadanie o tematyce współczesnej. Jedno niepublikowane i nienagradzane opowiadanie o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów, 60 znaków w wersie na stronę) w 3 egzemplarzach oznaczonych godłem (każda strona) wraz z zaklejoną kopertą, zawierającą imię, nazwisko, adres autora, kod oraz ksero dowodu wpłaty kwoty 10 zł przeznaczonej na organizację konkursu (Miejski Dom Kultury W Gdańsku, BIG Bank Gdański S.A. II O/Gdańsk, nr 11601410-410753-133-3, z dopiskiem: Konkurs na opowiadanie), należy przysłać na adres: Integracyjny Klub Artystyczny Winda, 80-406 Gdańsk, ul. Racławicka 17, z dopiskiem: Konkurs Literacki. Laureat i wyróżnieni uczestnicy konkursu oraz uczestnicy zakwalifikowani przez jury do finału zostaną o powyższym fakcie powiadomieni listownie. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 listopada 2002 w klubie Winda. Laureat otrzyma Grand Prix, czyli Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, organizatorzy przewidują również przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, nagrody rzeczowe dla autorów wyróżnionych prac oraz wydanie zbioru narodzonych i wyróżnionych opowiadań. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz do wykorzystywania prac przez prasę lub inne środki przekazu bez zgody autorów. Finaliści spoza Gdańska otrzymają zwrot kosztów podróży oraz noclegu. Więcej informacji pod numerami telefonu: (0-prefiks-58) 344-90-53 i 344-77-93, a także pod adresem: winda_klub@poczta.onet.pl. Prace należy nadsyłać do 22 września 2003 r.XXVII Konkurs Poetycki im. H. Poświatowskiej

Oragnizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater” w Częstochowie. Konkurs odbywa się w kategoriach: dla autorów przed debiutem i dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Opatrzone godłem zestawy składające się maksymalnie z 5 niepublikowanych wierszy w 4 egz. maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4 wraz z kopertą z tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres), należy przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, koniecznie z dopiskiem „konkurs poetycki” i oznaczeniem kategorii: „przed debiutem” lub „po debiucie” na kopercie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie br., podczas Ogólnoposlich Konfronacji Poetyckich w Częstochowie. Wtedy też autorzy zaprezentują swoje teksty. Organizatorzy nie zwracają laureatom kosztów związanych z przybyciem na Konfrontacje, zapewniają im natomiast nocleg. Oragnizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów w pokonkursowym tomiku. Więcej informacji pod numerem telefonu: (0-prefiks-34) 324-46-51 Prace należy nadsyłać do 30 września 2003 r.IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego. Zestaw pięciu niepublikowanych wierszy o dowolnej tematyce (wiersze, każdy w czterech egzemplarzach, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, tylko na papierze formatu A4, powinny być oznaczone godłem słownym) wraz z zaklejoną kopertą, sygnowaną tym samym godłem i zawierającą dane autora (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, ew. e-mail), należy przesłać na adres: Redakcja „Toposu”, TPS, ul. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot; koniecznie z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. R. M. Rilkego”. Zwycięzca konkursu otrzyma Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego w wysokości 3.000 zł, jury przyzna również nie mniej niż dwa wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w prasie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2003 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie i towarzyszyły mu będą Konkurs Jednego Wiersza oraz inne atrakcje literackie i muzyczne. „Topos” zastrzega sobie druk wierszy nagrodzonych oraz wybór utworów nadesłanych na konkurs. Prace należy nadsyłać do 30 września 2003 r.XI Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Polski i środowisk polonijnych. Trzy opatrzone godłem egzemplarze jednego niepublikowanego i nienagradzanego wiersza (w maszynopisie lub w formie wydruku komputerowego) z oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi autora należy przesłać na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „XI Laur Plateranki” na kopercie. Finał i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 listopada br. o godz. 17.00 w auli szkolnej. Autorzy wierszy zakwalifikowanych do finału zostaną o tym powiadomieni listownie. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, nagrodzone i wyróżnione utwory znajdą się w pokonkursowym tomiku. W jury konkursu zasiądą poeci, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz poloniści i uczniowie. Więcej inforamcji pod adresem organizatorów: laur_2lo_plater@wp.p i numerami telefonu: (0-prefiks-32) 266-45-35 lub 294-95-97. Prace należy nadsyłać do 10 października 2003 r.IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Konkurs przeznaczony jest dla autorów debiutanckich, niepublikowanych dotąd tomów poetyckich. Trzy opatrzone godłem egzemplarze tomu (w maszynopisie lub w formie wydruku komputerowego) wraz z zaklejoną kopertą oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres i numer telefonu), należy przysłać na adres: Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. J. Bierezina”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu br. Nagrodą główną jest wydanie nagrodzonego tomu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powołania komisji selekcyjnej i do nieodsyłania otrzymanych prac. Prace należy nadsyłać do 20 października 2003 r.44. Konkurs Czerwonej Róży

Organizatorem konkursu jest Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki i redakcja „Autografu”. Konkurs ma charakter otwarty. Zestaw trzech niepublikowanych wierszy w trzech opatrzonych godłem egzemplarzach maszynopisu każdy wraz z zaklejoną kopertą oznaczoną tym samym godłem, zawierającą personalia i adres autora należy przesłać na adres: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2, 80-830 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „Czerwona Róża”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w połowie listopada. Główna nagroda to statuetka Czerwonej Róży i 1000 PLN. Organizatorzy przewidują również nagrody niższego stopnia i wyróżnienia, a także publikację nagrodzonych wierszy na łamach „Autografu” i ewentualnie innych czasopism. Zwieńczeniem konkursu ma być osobny tom wierszy. Prace należy nadsyłać do 20 października 2003 r.IV Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” — po debiucie

Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, którzy wydali samodzielną książkę poetycką. Cztery opatrzone godłem egzemplarze znormalizowanego maszynopisu (do 50 stron) tomiku wierszy w układzie graficznym przewidzianym do druku wraz z osobną, oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, krótka nota biograficzna, tytuły wydanych dotąd książek z rokiem wydania i nazwą wydawcy) należy przesłać na adres: Teatr Mały, „Tyska Zima Poetycka”, ul. kard. A. Hlonda 1, 43–100 Tychy. Jury przyzna tylko jedną nagrodę, będzie nią profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku oraz 2.500 PLN. Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 400 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych do konkursu tomików. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2004 r. Zwieńczeniem konkursu będzie biesiada poetycka. Dodatkowe informacje po numerem telefonu: 0prefiks-32) 227 20 67 lub 227 36 11 (od pon. do piątku w godz. 10.00–15.00). Prace należy nadsyłać do 30 grudnia 2003 r.
Menu miesięcznika FA-art