poniedziałek, 27 sierpień 2012 17:58

Warunki sprzedaży - Zasady zwrotów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Regulamin sklepu internetowego www.FA-art.pl

 

Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Sprzedawca - Aktala sp. z o. o. z siedzibą w 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79A lok. 25 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000729045, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 7010819596, REGON 380028774
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://www.FA-art.pl/sklep
 4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towrów ze Sprzedawcą.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Towar - produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w Sklepie.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.FA-art.pl/sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym określa:


  a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu oraz

  b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu.

 3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Aktala sp. z o.o., ul. Koszykowa 79A lok. 25, 02-008 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 32 203 64 31.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 83 1140 2004 0000 3402 7761 2576.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Preferowanym rodzajem kontaktu przez Sprzedawcę jest e-mail.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:


  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą technologię: HTML5, CSS3 oraz JavaScript;

  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

  c) włączona obsługa plików cookies.

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4
Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową www.FA-art.pl/sklep, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Rejestracja użytkownika nie jest obowiązkowa, ale zarejestrowanie się w sklepie pozwala uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i otrzymywać automatyczne powiadomienia o stanie realizacji złożonych zamówień.
 3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie”.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§ 5
Ceny produktów i promocje

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawana są oddzielnie przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

 

§ 6
Formy płatności, warunki dostawy

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

  a) przelewem na konto: Wydawnictwo FA-art (mBank): 83 1140 2004 0000 3402 7761 2576;

  b) kartą lub przelewem z banku dostępnego online za pośrednictwem firmy Dialcom24 sp. z o. o. prowadzącej serwis Przelewy24 (przelewy24.pl);

  c) za pośrednictwem serwisu PayPal.

 2. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Instytucje prosimy o podanie w zamówieniu numeru NIP (w części „dodatkowe informacje”).
 3. 3. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 4. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.
 5. Zamówione czasopisma i książki są przesyłane do wyboru jako przesyłka polecona (priorytetowa lub ekonomiczna) lub kurierem, chyba że z opisu danej pozycji w sklepie wynika inaczej (np. czasopisma w prenumeracie mogą być wysyłane wyłącznie jako przesyłka zwykła ekonomiczna).
 6. Zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia wpłaty na konto Sklepu lub potwierdzenia wpłaty przez firmę obsługującą płatności online.
 7. Standardowy czas dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską to: do 3 dni roboczych (przesyłka priorytetowa) i do 14 dni roboczych (przesyłka ekonomiczna). Firmy kurierskie dostarczają przesyłki w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od nadania. Odbiorca otrzymuje informację o firmie kurierskiej realizującej dostawę i numer listu przewozowego, co pozwala śledzić losy przesyłki.
 8. W przypadku zmiany adresu odbioru zamówionych towarów ewentualne dodatkowe koszty wysyłki pokrywa zamawiający. Wydawnictwo FA-art może wstrzymać wysyłkę towaru do czasu pokrycia przez zamawiającego tych kosztów.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów poniesionych w skutek dostarczenia rzeczy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
 3. Wskazany w powyższych punktach termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

  a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  b) o w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism.

 6. Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania prosimy o informację mailową oraz przesłanie wadliwego towaru na adres Wydawnictwa.
 7. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Za towar wadliwy uznaje się produkt, który posiada wady techniczne.
 8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbieranych przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Czytany 18374 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 22 grudzień 2019 19:24
Więcej w tej kategorii: Informacje o ciasteczkach (cookies) »

Strona www.FA-art.pl wykorzystuje informacje przechowywane w komputerze w formie tzw. ciasteczek (cookies) do celów statystycznych. Dowiedz się więcej.